TREENINGPÄEVIK

TRIMM.EE "SPORT ON VABADUS!" KAMPAANIA AMETLIKUD REEGLID

 1. Trimm.ee kampaania on 16. märtsist 2012 kuni 12. juunini 2012 toimuv tarbijamäng, mille korraldajaks on Ühendus Sport Kõigile (reg. nr 80064333, aadress: Pirita tee 12, Tallinn 10127; tel 603 1500) – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 3. Kampaanias võivad osaleda Eestis elavad isikud. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja töötajad ega nende perekonnaliikmed.
 4. Kampaanias osalevad kõik tarbijad, kes on kodulehel www.trimm.ee treeningpäevikuga liitunud ja loosimise eelsel kuul vähemalt neli korda kuus päevikusse sissekande teinud.
 5. Kampaania auhindadeks on viis laevapiletite paketti neljale inimesele Tallinn – Helsinki – Tallinn ning üks laevapiletite pakett kahele Tallinn – Helsinki – Tallinn.
 6. Laevapiletite paketid neljale inimesele loositakse välja TRIMMI treeningpäevikuga liitujate vahel järgmistel kuupäevadel: 10.04.2012; 24.04.2012; 15.05.2012; 29.05.2012; 12.06.2012.
  Laevapiletite pakett kahele loositakse välja Facebooki grupi „Eestimaa liigub“ liitujate vahel 15.05.2012.
 7. Kampaania võidufondi väärtus on 792 EURi.
 8. Võitjatega võetakse auhinna üleandmiseks personaalselt ühendust ühe nädala jooksul pärast loosimist. Võitja nimi avaldatakse aadressil www.trimm.ee
 9. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.
 10. Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku poolt võidetud auhinnad antakse kätte tema seaduslikule esindajale.
 11. Kampaania Korraldaja tasub tema poolt välja antava kampaania auhindadega seotud kohustuslikud riigimaksud.
 12. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata kampaanias osaleja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
 13. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 14. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
 15. Kampaanias osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v. a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 16. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.
 17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 01.07.2012 kampaania Korraldajale aadressil: Ühendus Sport Kõigile, Pirita tee 12, Tallinn 10127, märksõnaga “TRIMM” Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev.
 18. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.
 19. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast.
 20. Korraldaja otsusest teatatakse Osalejale tähitud kirjaga, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressil 7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Osaleja edasised pretensioonid vaadatakse läbi kohtu poolt.
Sportland Running
Eesti Olümpiakomitee
Ühendus Sport Kõigile
Eestimaa liigub
Kultuuriministeerium
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF)
Portaali venekeelse versiooni loomist rahastas Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed